Privacy

Deze privacyverklaring biedt u (“Aannemer”) gedetailleerde informatie in verband met de bescherming van de persoonsgegevens door (i) AQ BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Wilmingtonstraat 3, 2030 Antwerpen en ingeschreven in de Kruispuntbank der ondernemingen met nummer 0873.012.371 (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen) en (ii) AQ DEGASSING BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Wilmingtonstraat 3, 2030 Antwerpen en ingeschreven in de Kruispuntbank der ondernemingen met nummer 0679.648.316 (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen) (“Opdrachtgever”) conform de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (“AVG”).

Als verwerkingsverantwoordelijke is de Opdrachtgever verantwoordelijk voor het verwerken van persoonsgegevens van de Aannemer in het kader van de dienstverlening. Het doel van deze privacyverklaring is de Aannemer te informeren over welke persoonsgegevens de Opdrachtgever verwerkt, de redenen waarvoor de Opdrachtgever deze gegevens verwerkt en deelt, hoelang de Opdrachtgever ze bewaart en hoe de betrokkene zijn rechten kan uitoefenen.

Welke persoonsgegevens?

De Opdrachtgever verwerkt verschillende categorieën van persoonsgegevens, met inbegrip van:

- identificatiegegevens (vb. naam, voornaam, IP-adres);
- financiële gegevens (vb. betalingsgeschiedenis); en
- contactgegevens (vb. post- en emailadres, telefoonnummer).

Wat doen wij met de persoonsgegevens?

De Opdrachtgever verwerkt de persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

(i) om te communiceren met de Aannemer;
(ii) om stappen te nemen voorafgaand aan het afsluiten van een contract met de Aannemer;
(iii) om de contractuele relatie te beheren;
(iv) om contractuele verplichtingen van de Opdrachtgever ten aanzien van de Aannemer na te komen;
(v) ter naleving van alle wettelijke of reglementaire verplichtingen;
(vi) om de Aannemer te beoordelen en evalueren; en
(vii) om de business operations van de Opdrachtgever te beheren.

Mogen wij de persoonsgegevens verwerken?

Afhankelijk van de doeleinden van de verwerking, steunt de Opdrachtgever zich op:

(i) de noodzaak van de uitvoering van een contract of het nemen van precontractuele maatregelen;
(ii) de noodzaak om te voldoen aan wettelijke en reglementaire verplichtingen die op de Opdrachtgever van toepassing zijn; en/of
(iii) de gerechtvaardigde zakelijke belangen van de Opdrachtgever. Wanneer de Opdrachtgever zich steunt op haar gerechtvaardigde zakelijke belangen, omvat dit de verwezenlijking van haar commerciële activiteiten en doelstellingen, de analyse en de verbetering van haar marktpositie en de instandhouding en ontwikkeling van de relatie met haar aannemers.

De betrokkene (i.e. het individu waarvan de persoonsgegevens worden verwerkt door de Opdrachtgever) is niet verplicht om enige persoonsgegevens te verstrekken. De Opdrachtgever zal echter bepaalde persoonsgegevens nodig hebben om de overeenkomst met de Aannemer te kunnen uitvoeren en/of bepaalde maatregelen te kunnen nemen voorafgaand aan de afsluiting van een contract met de Aannemer.

Met wie delen wij de persoonsgegevens?

De persoonsgegevens die door de Aannemer werden verstrekt kunnen binnen de Opdrachtgever gedeeld worden op een ‘need to know’ basis (bv. procurement, boekhouding, operations, etc.).

Daarenboven kan de Opdrachtgever persoonsgegevens die door de Aannemer worden verstrekt ook bekendmaken aan haar (onder)aannemers en dienstverleners (bv. IT dienstverleners).

Doorgifte van persoonsgegevens buiten de Europese economische ruimte (“EER”)

De persoonsgegevens zullen geen voorwerp uitmaken van internationale doorgifte vanuit de EER naar een land buiten de EER.

Waar worden de persoonsgegevens verwerkt?

De persoonsgegevens worden steeds op interne servers van de Opdrachtgever verwerkt, bij Microsoft (Office 365) en bij Google: er wordt steeds voor gezorgd dat daarbij alle passende technische en organisatorische maatregelen genomen worden om de beveiliging van de gegevens te waarborgen.

Hoelang houden wij de persoonsgegevens bij?

De persoonsgegevens die door de Aannemer worden verstrekt zullen door de Opdrachtgever worden bijgehouden tot tien (10) jaar na het einde van de contractuele relatie.

Daarenboven bestaan er wetten en reglementen die van toepassing zijn op de Opdrachtgever die voorzien in minimale bewaartermijnen voor bepaalde documenten en/of informatie

Welke rechten heeft u tegenover ons in verband met de persoonsgegevens?

Betrokkenen hebben het recht om te verzoeken om toegang tot en verbetering of verwijdering van hun persoonsgegevens, om beperking van de verwerking of om bezwaar te maken tegen de verwerking.

Betrokkenen hebben het recht om op elk ogenblik en volledig kosteloos bezwaar te maken tegen de verwerking van hun persoonsgegevens met het oog op direct marketing, alsook het recht op overdraagbaarheid van gegevens.

Voor de uitoefening van één van de rechten, gelieve dan een e-mail te sturen met vermelding van de gewenste informatie en een bewijs van identiteit (bv. kopie recto verso van de identiteitskaart) naar [ops@aqnv.com].

Betrokkenen hebben ook het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, telefoon +32 2 274 48 00, commission@privacycommission.be, http://www.privacycommission.be).

De Aannemer verbindt zich ertoe (i) om de betrokkenen waarvan het persoonsgegevens heeft verstrekt aan de Opdrachtgever te informeren over de inhoud van deze privacyverklaring en (ii) voor zover als nodig, om de toestemming van de betrokkenen te verkrijgen om hun persoonsgegevens met de Opdrachtgever te delen in overeenstemming met deze privacyverklaring.

Indien u vragen, klachten en/of opmerkingen heeft bij de wijze waarop de Opdrachtgever de persoonsgegevens verwerkt dan kan u steeds met ons kantoor contact opnemen per post (Wilmingtonstraat 3, 2030 Antwerpen), per e-mail ([ops@aqnv.com]) of telefonisch (+32 3 685 41 76).

Automatische besluitvorming

De persoonsgegevens die u aan de Opdrachtgever verschaft worden niet gebruikt voor automatische besluitvorming, met inbegrip van profilering.

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op de harde schijf van uw computer.

Om onze website te bekijken moet u geen persoonsgegevens meedelen: wel kan er gebruik gemaakt worden van cookies. De Opdrachtgever gebruikt cookies om jouw gebruikservaring te verbeteren en onze website beter te laten functioneren.

De Aannemer kan het gebruik van deze cookies weigeren door in uw browser de juiste instellingen te kiezen: daardoor is het wel mogelijk dat u niet meer alle functies van onze website kan gebruiken.